Report and News

News report Today

By - admin

หลักสูตรศิลปะและสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้นเร็วกว่าระดับธุรกิจ

ข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการ 544,500 คนจีนศึกษาในต่างประเทศในปีการศึกษา 2016-17 ปีมากกว่า 179,800 ครั้งที่แสวงหาการศึกษาในต่างประเทศมากถึง 3 เท่าในปีพ. ศ. 2551สหรัฐอเมริกาครองตลาดนักศึกษาชาวต่างชาติที่เดินทางขาออกตามมาด้วยออสเตรเลียและสหราชอาณาจักร ในปีการศึกษา 2015-16 สหรัฐอเมริกาสหรัฐฯได้รับนักเรียนชาวจีน

จำนวน 291,000 คนออสเตรเลีย 112,000 คนและสหราชอาณาจักร 91,215 คนนอกจากตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นนักเรียนยังกล่าวอีกว่านักเรียนชาวจีนคนใหม่ในสหราชอาณาจักรยังเข้ามาในประเทศในวัยที่อายุน้อยกว่าจำนวนนักเรียนชาวจีนที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรีเติบโตขึ้นเร็วกว่าผู้สมัครเรียนปริญญาโทและตัวเลขสำหรับหลักสูตรศิลปะและสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้นเร็วกว่าระดับธุรกิจที่เป็นที่นิยมมากในอดีต”การมาถึงที่อายุน้อยมักช่วยให้นักเรียนอยู่ในสหราชอาณาจักรได้นานขึ้นและได้รับประสบการณ์ในชีวิตของนักศึกษาชาวอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบ” หวงกล่าว “ในการเปรียบเทียบนักเรียนที่มาที่สหราชอาณาจักรเพียงหนึ่งปีเพื่อที่จะได้รับปริญญาโทอาจพบว่าประสบการณ์ของพวกเขาค่อนข้างรุ่งโรจน์