Report and News

News report Today

By - admin

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่

นายพิเชษฐ์ดูรงค์ โรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลกล่าวว่ารอยเท้าของนิทรรศการนี้มีพื้นที่ 60,000 ตารางเมตรและมีบูธประมาณ 400 คูหาและคาดว่าจะมีผู้เข้าชม 250,000 ราย งานนี้ยังเป็นความร่วมมือของรัฐบาลกว่า 100 แห่งพร้อมกับภาคเอกชนและคู่ค้าจาก 12 ประเทศ มีการนำเสนอโซนหลัก 8 กลุ่ม ได้แก่ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เมฆการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้มิติข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลขนาดใหญ่เทคโนโลยีในอนาคตรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ การปิดระบบการศึกษาใหม่เมืองฉลาด และการแข่งขันเยาวชนในเทคโนโลยีดิจิทัล นิทรรศการภายใต้การอุปถัมภ์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (DEPA) ดำเนินไปจนถึง 23 กันยายน